Komekkun.com / d0-rss

title_image ディメンション・ゼロ 情報収集&デッキ作成サイト

《カオスビースト・スキュラ》
ユニット
クイックキメラ禁呪:
Play: 緑1無2Move: 緑1無2
Power: 5000Smash: 1
I-1No. 167 , コモン再録:I-1 III-1

D0Wiki 《カオスビースト・スキュラ》


このカードを使ったデッキ

デッキ名: 再現用メモ 美女と野獣, 作成者: 月海
デッキ名: 全最2019中部予選二位ウンノ【緑単】, 作成者: Fire
デッキ名: 緑青, 作成者: いえろー
デッキ名: 全最2018使用 I-2 黒緑 (黒軸), 作成者: komekkun
デッキ名: I-2 緑白再教育, 作成者: komekkun
デッキ名: ありす式青緑, 作成者: ありす
デッキ名: 緑青歌劇場。, 作成者: Miyu
デッキ名: 白緑ファッティバニラ。, 作成者: Miyu
デッキ名: 緑白(全最2017使用), 作成者: komekkun
デッキ名: 黒緑ビート, 作成者: komekkun
デッキ名: 黒緑の軽めな感じで, 作成者: たけなか氏
デッキ名: 青緑歌劇場, 作成者: komekkun
デッキ名: 緑白, 作成者: zhehon
デッキ名: 緑白ファーム 緑多め, 作成者: komekkun
デッキ名: 黒緑コスモ, 作成者: komekkun
デッキ名: I-1 緑白ビート, 作成者: komekkun
デッキ名: I-1緑白ビート, 作成者: komekkun
デッキ名: 1-1 緑単, 作成者: Ledah
デッキ名: 1-1白緑, 作成者: Ledah
デッキ名: GP1 1st 青緑, 作成者: Ledah
デッキ名: GP1 2nd 黒緑, 作成者: Ledah

Copyright © 2011-2021 Komekkun All right reserved